กราบพระประธาน วัดสระเกศ พระพุทธรูปปฏิมาประธานในพระอุโบสถ หนึ่งเดียวในกทม. รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดให้พอกจากองค์เดิม เท่ากับมีพระประธานซ้อนกัน 2 องค์

วัดสระเกศ กทม. เป็นวัดโบราณสร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดสะแก ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ทรงโปรดให้ปฏิสังขรณ์ และพระราชทานนามว่าวัดสระเกศ อันหมายถึงการชำระพระเกศา เนื่องจากเคยมาแวะประทับที่วัดแห่งนี้ทำพิธีพระกระยาสนาน หลังเสด็จกรีธาทัพกลับจากกัมพูชามาปราบจราจลในกรุงธนบุรี และเถลิงถวัลยราชสมบัติในปี พ.ศ. 2325 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการก่อสร้างบรมบรรพต หรือภูเขาทอง แต่ยังไม่สำเร็จ รัชกาลที่ 4 จึงเปลี่ยนแปลงบรมบรรพตเป็นภูเขาก่อพระเจดีย์ไว้บนยอด ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระประธาน เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง ศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ทรงให้สร้างพอกทับองค์เดิม ลักษณะทางพุทธศิลป์ พระพักตร์ค่อนข้างสีเหลี่ยมแบบอยุธยา พระโอษฐ์กว้าง ลักษณะชายสังฆาฏิซ้อนทับกันแบบเดียวกับสมัยพระเจ้าปราสาททอง แต่ที่แตกต่างจากองค์อื่นคือ ชายสังฆาฏิจะอยู่ตรงกลาง ขณะที่องค์อื่นสมัยเดียวกันจะอยู่เบื้องซ้าย ซึ่งการที่รัชกาลที่ 1 ทรงให้พอกจากองค์เดิม เนื่องจากทรงให้สร้างฐานชุกชีขึ้นมาใหม่ ทำให้พระประธานดูเล็กกว่าเดิม ไม่สมกับขนาดของพระอุโบสถ เท่ากับมีพระประธานซ้อนกันอยู่ 2 องค์ ด้วยเหตุนี้จึงไม่พระราชทานชื่อพระประธาน ขณะที่คนทั่วไปเรียกว่า พระประธาน และนิยมเดินทางไปกราบไหว้บูชาเป็นสิริมงคลชีวิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *