พระนอนศักดิ์สิทธิ์ สร้างสมัยรัชกาลที่ 4 ในถ้ำที่พระองค์เคยทรงปักกลดนั่งวิปัสสนาครั้งทรงผนวช พระพุทธไสยาสน์ ถ้ำเขาย้อย วัดถ้ำเขาย้อย อ.เขาย้อย เพชรบุรี

ถ้ำเขาย้อย เป็นภูเขาหินปูนที่มองเห็นโดดเด่นแต่ไกล จากบันทึกประวัติศาสตร์ พบว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าอู่ทอง (พ.ศ. 1893-1912) เคยเสด็จมเคยเสด็จพร้อมไพร่พลมาตั้งทัพบริเวณเขาย้อย ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ครั้งทรงผนวช(ก่อนปีพ.ศ. 2394) ทรงเสด็จธุดงควัตรจากกรุงเทพมายังเพชรบุรี ทรงพบถ้ำเขาย้อย ได้พิจารณาว่าเป็นสถานที่น่าพักแรมเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม จึงทรงปักกรดที่หน้าถ้ำ และเวลากลางคืนทรงนั่งสมถะวิปัสสนาในถ้ำแห่งนี้ กระทั่งปี 2471 มีการตั้งเป็นวัดเขาย้อย ภายในถ้ำเขาย้อยประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ ความยาว 15.59 เมตร สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นพระนอนสีทอง ชาวบ้านเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่นับถือศรัทธาอย่างมาก มากราบไหว้ขอพรกันมิได้ขาด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *